Savanorystės tinklo stiprinimas Lietuvoje

lt

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“– savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius bei vietinius savanorystės projektus, o taip pat ir jaunimo iniciatyvas.
Nors savanorystę stiprinančių vietinių bei tarptautinių organizacijų, programų ir projektų yra, savanorystė Lietuvoje (ypač mažesniuose regionuose) nėra pakankamai žinoma ir vertinama, savanorystė kaip neformalaus švietimo galimybė beveik nepripažįstama. Saltes šią problemą siūlo spręsti plėtodama ir palaikydama savanorių ambasadorių tinklą visoje Lietuvoje (šiuo metu turime 30 savanorių ambasadorių įvairiuose Lietuvos regionuose, planuojame, kad skaičius augs).

Norėdami įgyvendinti šį tikslą, nusistatėme sau uždavinius, kurių sieksime:

1. Bus stiprinama savanorystė ir jos plėtra į Lietuvos regionus ir mažesnius miestelius (Savanorių ambasadorių kompetencijų stiprinimas).

2. Bus stiprinama SALTES organizacinė struktūra (Valdybos narių kompetencijų ir koordinavimo gebėjimų stiprinimas, veiklų tęstinumas).

3. Bus formuojamos savanorystės tradicijos (kasmetinių tradicinių savanorystės renginių organizavimas, Lietuvos savanorių bendruomenės tradicijų formavimas).

Įgyvendinę projektą turėsime pastiprintą savanorių bendruomenę, kuri aktyviau dalyvaus NVO veiklose, bus pilietiškesnė.

Rezultatai:

1. Bus sustiprintas savanorių ambasadorių tinklas, t.y. regionuose atsiras asmenys gebantys konsultuoti visais savanorystės klausimais tiek pavienius asmenis, tiek organizacijas, dirbančias su savanoriais.

2. Bus sustiprinta SALTES valdybos narių kompetencija.

3. Savanorystė bus skatinama kaip prasminga laisvalaikio ir asmeninio tobulėjimo forma jaunimo tarpe.

Visi šie rezultatai sudarys sąlygas atsirasti labiau organizuotai (koordinuotai) nacionalinei savanorystei ir formuotis savanorių bendruomenės tradicijoms ir jų minėjimui nacionaliniame lygmenyje.

Tikslinės grupės:

1. Savanorių ambasadoriai.

2. SALTES nariai.

3. Netiesioginiai naudos gavėjai - jaunimas, neturintis savanoriavimo patirties, neabejingas savanorystei ir planuojantis sudalyvauti savanoriškos veiklos programoje.

en

European Voluntary Service Association “SALTES” is an independent non-profit organization that gathers volunteers, organizes local and international volunteering projects as well as youth initiatives. Even though there are organizations, programs and projects promoting local and international volunteering, volunteering is not enough known and recognized as one of non-formal education options to provide  new knowledge and skills for young people.

GOAL – the development of Lithuanian volunteering ambassador’s network.

OBJECTIVES:

1. Strong and developed volunteering in the Lithuanian regions and smaller towns (to build the competencies of volunteering ambassadors).

2. Strong organizational structure of SALTES (Board members skills and coordination capacity, the continuity of activities).

3. Formed  volunteering traditions in Lithuania (annual traditional volunteering events for Lithuanian volunteers community).

The project will achieve the effect of reinforced volunteers’ community and gathered for active citizenship.

The results:

1. Strong Volunteering Ambassadors Network - competent people in the regions will be found, with ability to provide all information about volunteering for individuals and organizations working with volunteers.

2. Reinforced the competencies of SALTES board members.

3. Volunteering will be promoted as meaningful leisure and personal development option for young people.

All these results will create proper conditions for more structured (coordinated) national volunteering and will help to form volunteers’ community in Lithuania to celebrate traditional volunteering event at the national level.

Target groups:

1. Volunteer ambassadors.

2. SALTES members.

3. Indirect beneficiaries - young people without volunteering experience, who have plans to participate in any voluntary activities or program, such as EVS.

 

Projektas yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo.